اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عابدین سیاحت اسفندیاری

دکتری، گروه فقه و حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

siyahaticpcr.com

سردبیر

احمد مرادخانی

استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

ah_moradkhaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محسن ملک افضلی اردکانی

دانشیار، دانشگاه جامعه المصطفی، قم، ایران

mohsenmalekafzaliyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علاءالدین ملک اف

کلام ، فلسفه ، اخلاق و عرفان دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی و اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

salamlar_1982mail.ru

اعضای هیات تحریریه

حجت اله ابراهیمیان

استادیار، گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

n.bagherian64gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

توفیق اسداف

استادیار، گروه مطالعات اسلامی، دانشگاه مجازی المصطفی (ص)، قم، ایران.

asadovicpcr.com