هدف از تطبیق مجازات بر مشارکت قتل گروهی در احکام شریعت اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ‌دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

قتلی که به مباشرت انجام می‌گیرد، گاه قاتل یک نفر و گاه قاتل چند نفر بوده، می‌تواند که صورت اخیر، یعنی اگر با عمل ارتکابی چند نفر صورت گیرد، قتل به مشارکت می‌نامند، مسئله‌ای که اینجا مطرح است این است که درمورد شرکت درقتل، می‌توان همه شرکاء در قتل را قصاص کرد یا خیر، دراین نوشتار به پاسخ این سوال پرداخته شده‌است.
 فقهای مذاهب اسلامی‌ در این ارتباط، نظریات متفاوت ارائه نموده‌اند، با این توضیح که مشهور فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت، معتقداند‌که: اگرجماعتی درقتل یک نفر مشارکت داشته باشند، همه‌ی آنها مستحق قصاص خواهند‌شد. درمقابل نظریه مشهور اهل سنت، گروه دیگری معتقد‌اند که درباب مشارکت در قتل، فقط یکی از افراد مزبور مستحق قصاص است و بقیه، به نسبت سهم‌الشرکه‌ی خود، باید دیه را پرداخت نمایند. دراین میان، داوود و فقهای مذهب ظاهری، با این عقیده موافق نیستند و متعتقد‌اند که (لاتقتل الجماعۀ بالواحد). اکثر فقهای شیعه نیز، معتقد هستند که همه‌ی شرکاء در قتل، مستحق قصاص هستند و ولی‌دم مختار است همه یا برخی از قاتلین را قصاص نماید. البته در میان فقهای شیعه هم، کسانی معتقد هستند که ولی‌دم مقتول، فقط می‌تواند یک نفر از شرکاء در قتل را قصاص کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The purpose of applying punishment to the participation of a group murder in the provisions of Islamic law

نویسنده [English]

  • Abdol Sobhan Sedighi
Master of Science in Islamic Jurisprudence and Islamic Studies University of Religions
چکیده [English]

The murder of a steward can sometimes be the murderer of one person, and sometimes the killer of a few, which in the latter case is called homicide if the act is committed by a number of people. Whether or not all partners in the killing can be retaliated, this article answers this question.
 Islamic religious jurists have offered different views in this regard, explaining that the famous Sunnis of the four religions believe that if a society participates in killing one person, they will all be entitled to retribution. In contrast to the famous Sunni doctrine of another group, they argue that only one person deserves retribution in connection with the death penalty, and the rest must pay the Diyat in proportion to their share. David's adherents of the outward religion, however, disagree with the idea that they believe in the supremacy of society. Most Shiite jurisprudents also believe that all partners are entitled to retribution, but the tail is capable of retributing all or some of the killers. Of course, among the Shiite jurists there are those who believe that the victim's tail can only kill one of the partners in the murder.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  participation
  • murder
  • retribution
  • Islamic religions