آزادی عقیده از دیدگاه مذاهب اسلامی ‌و حقوق افغانستان و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه مقارن وحقوق عمومی‌اسلامی

چکیده

آزادی به عنوان واقعیت انسانی، آزادی به منزله‌ی حق و آزادی به عنوان یک نیاز اساسی در زندگی انسان، در طول تاریخ یکی از دغدغه‌های حقوق اساسی انسان بوده که همواره در همه‌ی ادیان الهی و مکاتب فکری و عقیدتی، مورد توجه قرار گرفته‌است. لذا مفهوم آزادی به معنی واقعیت انسانی در ساختار خلقت و تکوین آدمی‌نهاده شده که بدون شک، آزادی دارای انواع و اقسام بسیاری می‌باشد که یکی از مفاهیم آن، آزادی عقیده است. این پژوهش با رویکرد مذاهب اسلامی ‌و حقوق افغانستان و ایران، مفهوم و محتوای آزادی عقیده را به صورت مقارنه‌ای مورد تبیین و تحلیل قرار داده‌است. پژوهشگر ضمن بررسی مؤلفه‌های آزادی از منظر مکتب اسلام و مکاتب فکری غرب، به شرح تفاوت‌های بنیادین آن‌ها پرداخته و در نهایت دیدگاه قرآن، سیره پیامبر و خلفای مسلمین را مورد توصیف و تحلیل قرار داده است. بررسی جایگاه آزادی عقیده از دیدگاه مذاهب اسلامی ‌و حقوق افغانستان و ایران  و بازتاب آن در اندیشه‌ و آموزه‌های دینی، مسئله‌ای است که مقاله پیشرو با رویکرد توصیفی– تحلیلی و در جهت پاسخ‌گویی به این پرسش اصلی بدان می‌پردازد که: آزادی عقیده و مفاهیمی‌آن در مذاهب اسلامی‌ و حقوق افغانستان و ایران، چه جایگاهی داشته است؟
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Freedom of thought from the perspective of Islamic religions and the law of Afghanistan and Iran

نویسنده [English]

  • Ghulam Farouk Halimi
Msc student of Islamic Jurisprudence and Islamic Public Law
چکیده [English]

Freedom as a human reality, freedom as a right, and freedom as a basic need in human life, have historically been one of the fundamental human rights concerns that have always been addressed in all religions and schools of thought and thought. Therefore, the concept of freedom means human reality embedded in the structure of creation and development of man, which undoubtedly has many types of freedom, one of which is freedom of opinion. The present study, with the approach of Islamic Religions and the Laws of Afghanistan and Iran, compares the concept and content of freedom of opinion. While examining the components of freedom from the point of view of Islam and Western schools of thought, the researcher describes their fundamental differences and finally describes and analyzes the view of the Qur'an, the way of the Prophet and the Muslim caliphs.
 Investigating the Status of Freedom of Thought from the Perspectives of Islamic Religions and the Laws of Afghanistan and Iran and Reflecting it on Religious Thoughts and Religions is an issue that the leading article deals with with a descriptive-analytical approach to answering this key question: Freedom of Thought and Concepts What was its place in the Islamic religion and the laws of Afghanistan and Iran?
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Freedom
  • Belief
  • Rights
  • Islam
  • Afghanistan and Iran