إفشاء اسرار و مجازات آن از دید فقهای مذاهب اسلامی ‌و حقوق افغانستان و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

حریم خصوصی، یکی از مهم‌ترین ارزش‌هایی است که در بسیاری از کشورها موضوع حمایت کیفری قانونگذاران از طریق جرم‌انگاری نقض آن و تعیین مجازات برای این نقض قرار‌گرفته است. جرم إفشاء اسرار افراد از سوی کسانی که به سبب شغل یا حرفه یا موقعیت خود، محرم اسرار مردم قرار می‌گیرند، یکی از جرائم ضدحریم خصوصی است. این جرم هم در ایران و هم در افغانستان در قوانین جزایی پیش بینی و با مجازات روبرو شده‌است. با این حال، قانونگذار کیفری افغان، برخی مصادیق اضافه بر حقوق ایران را در زمره جرم إفشاء اسرار حرفه‌ای قرار داده‌است. فارغ از رویکرد حقوقی، إفشاء اسرار در فقه اسلامی‌و در میان فقهای اهل سنت و امامیه نیز گناهی بزرگ و مستوجب عقوبت قلمداد و معرفی شده‌است. در پژوهش حاضر، رویکرد فقه اسلامی(اهل سنت و امامیه)، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری افغانستان را در باب جرم إفشاء اسرار بررسی کرده‌ایم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Disclosure of Secrets and Punishment by Jurists of Islamic Religions and Laws of Afghanistan and Iran

نویسنده [English]

  • Seyed Abu Bakr Borhani
M.Sc. Student of Comparative Jurisprudence and Islamic Criminal Law, University of Islamic Religions
چکیده [English]

Privacy is one of the most important values ​​that in many countries has been the subject of criminal protection for lawmakers through the criminalization of its violation and the imposition of penalties for it. The crime of disclosing people's secrets by those who are classified as confidential by virtue of their job or profession or position is one of the privacy crimes. Both in Iran and in Afghanistan, the crime is punishable under the penal code. However, the Afghan criminal legislator has listed some of the excesses of Iranian law as a crime of professional secrecy. Regardless of the legal approach, the disclosure of secrets in Islamic jurisprudence and among Sunni and Imamite jurists has also been considered a major sin and a requisite retribution. In the present study, we have examined the approach of Islamic jurisprudence (Sunni and Imamiyyah), the criminal law of Iran and the criminal law of Afghanistan regarding the crime of disclosure of secrets.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure of Professional Secrets
  • Criminal Law of Iran
  • Criminal Law of Afghanistan
  • Islamic Religions
  • Privacy