اصل برائت کیفری (فرض بی‌ گناهی) در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برائت کیفری که از آن به "فرض بی‌گناهی" نیز یاد می‌شود؛ از جمله امتیازات و حقوقی است که به فرد متّهم یا مظنون در مقابل مدّعی، تعلق می‌گیرد. با این وصف که فرد متّهم تا زمانی­که جرم او در دادگاه صالح، اثبات نگردد؛ بی‌گناه محسوب می‌شود. اصل برائت کیفری، امروزه در دنیا، امری شناخته شده و در قوانین بین‌المللی و داخلی بسیاری از کشورها، گنجانده شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل37، بر این اصل، تأکید کرده است." اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی­شود؛ مگر این که جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد."
در این تحقیق، تلاش شده تا اصل برائت کیفری در حقوق ایران، مورد بررسی دقیق، قرار گرفته و جایگاه آن، روشن شود.
این تحقیق، نشان می‌دهد که اصل برائت کیفری در حقوق ایران، دچار تضییقاتی است که نه تنها نیازمند تغییرات قانونی؛ بلکه نیازمند تغییر نگاه ما به فقه، به مثابۀ حقوق است!
واژگان کلیدی: اصل برائت کیفری، مبانی اسلامی، مبانی عرفی، اصل سی و هفتم قانون اساسی، فرض بی‌گناهی
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The principle of criminal justification (the presumption of innocence) in the Iranian legal system

نویسندگان [English]

  • Qassim Nasr
  • Maryam Ibn Torab
چکیده [English]

Criminal acquittals, also referred as the "presumption of innocence," are privileges and rights granted to the accused or the suspect against the defendant. However, the accused is presumed innocent until proven guilty in a competent court. The principle of criminal justification is well-known in the world today and is incorporated into the international and domestic laws of many countries.
The Constitution of the Islamic Republic of Iran has also emphasized this principle in Article 37: "The principle is absurd and no one shall be found guilty of the offense unless his or her guilt is proved in a competent court."
In this research, we have tried to study the principle of criminal extermination in Iranian law and clarify its position.
This research shows that the principle of criminal extermination in Iranian law suffers from a setback that requires not only legal changes but also the need to change our view of jurisprudence as rights!
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principle of criminality
  • Islamic principles
  • customary principles
  • thirty-seventh constitution
  • presumption of innocence