ترویج صلح با آموزش رواداری در حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور واحد دوبی

چکیده

انسان از سویی، موجودی اجتماعی است و زندگی در کنار دیگر انسانها، از نیازهـای ذاتی اوست و از سوی دیگر، وجود تفاوت­ها و اختلافات نژادی، زبانی، قومی، مذهبی، ... تهدیدکنندة این نیاز اساسی، به شمار می رود. در طـول تاریخ، وجـود انـواع جنگ­های نژادی و قومی و... گویای این واقعیـت تلـخ اسـت کـه در صـورت نارواداری، سایه شوم جنگ بر سر جوامع انسانی سنگینی می­کند. یکی از راه­های اجتناب از ایـن وضعیت، گسترش دامنة رواداری بین آنها اسـت. به این مفهوم که به منظور همزیستی مسالمت آمیزِ افراد بشر که در دیدگاه­ها­، عقاید، اعتقادات و سایر ویژگی­های خود، متفاوت هستند؛ فرمول متمدنانه­ای استفاده شود که آن فرمول، "رواداری" است. به گونه­ای که انسان­ها آن­را در کلیه مناسبات و مراودات اجتماعی خود، به­کار گیرند. مطابق با اسناد بین­المللی و کوشش­های سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن از جملۀ ونسکو  یکی از بهترین روشهای مبارزه با جنگ و خشونت، آموزش رواداری و صلح از راه نظام تعلیم و تربیت است. آمـوزش رواداری، مـؤثرترین وسـیله در راسـتای مبـارزه بـا مظاهر نارواداری و به تبع آن، ارتقاء حقوق بشر و آزادی­های اساسی است. از آنجایی که هدف غایی و نهایی از اعمال و پیاده سازی رواداری، جـایگزینی فرهنـگ صـلح بـا فرهنگ جنگ می­باشد؛ آموزش رواداری نیز باید بر این هدف، معطـوف باشـد. در ایـن راسـتا، آموزش بایـد در بطـن و مـتن خـود، حـاوی اصـول و ارزش­هـای روادارانـه باشـد. از این­رو ضـرورت تعبیـه اصـول بارورکننـده رواداری و ارزش­های روادارانه در محتوای دروس و برنامه­های آموزشی، از همان ابتدای کودکی توصیه می­شود. بر این اساس، آموزش رواداری، مؤثرترین ابزار به منظور دستیابی به فرهنگ صلح می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promoting peace through tolerance training in international law

نویسنده [English]

  • Mahshid Bashiri Mousavi
چکیده [English]

On the one hand man is a social being and living side by side of the others is one of his innate needs on the other hand the existence of racial, linguistic, ethnic, religious differences threatens this basic need. Throughout history, the emergence of all sorts of racial and ethnic wars, illustrates the bitter reality that, in the face of intolerance, it casts a heavy shadow on human societies. One way to avoid this is to extend the tolerance range between them. that means, for the peaceful coexistence of human beings who differ in their views, beliefs, and other attributes, there is a formula of civilizations called "tolerance". So that people can use it in all their social relationships. In line with international documents and the efforts of the United Nations and its affiliated institutions, including UNESCO, one of the best ways to combat war and violence is education. Tolerance education is the most effective way of combating the manifestations of intolerance and, consequently, promoting human rights and fundamental freedoms. Since the ultimate goal of the practice of tolerance is the replacement of peace with the culture of war, tolerance education must also focus on this goal. In this context, education should be in keeping with the principles and values ​​of tolerance. Therefore, it is recommended to incorporate the principle of tolerance and tolerance values ​​into the content of curricula and educational programs from childhood. Accordingly, tolerance education is the most effective way for achieving a culture of peace.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Peace
  • Tolerance
  • Violence
  • Extremism