تأثیر سازمان های غیردولتی بین المللی بر نقش ورزش در ایجاد صلح جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل خلیج فارس– خرمشهر

چکیده

صلح، مفروضۀ اصلی به وجود آمدن رشتۀ روابط بین­الملل بوده است. از ایجاد کرسی روابط بین­الملل، قضیۀ صلح وکنترل جنگ، یکی از دلایل اصلی بحث و مجادلات نظری و عملی در جهان، بوده است. تاکنون تئوری­های زیادی در جهت ایجاد صلح و بر قراری امنیّت جهانی در عرصۀ مطالعاتی روابط بین­الملل، به وجود آمده است. از مهم­ترین تحوّلات روی داده در این زمینه، کار با ورود بازیگران جدید در عرصۀ جهانی بود، با ورود سازمان­های بین­المللی دولتی و تأثیرگذاری آنان در عرصۀ بین­الملل، سازمان­های  بین­المللی غیردولتی نیز با اعتراف، نقش پررنگ­تری در عرصۀ بین الملل ایفا کرده و جایگاه مناسبی را در حقوق بین­الملل به خود، اختصاص داده است. حرکت این سازمان­ها به سوی اهداف حقوق بین­الملل است که همان صلح جهانی و ساختن دنیایی بهتر است. دیپلماسی ورزش به عنوان ابزاری کارآمد و قابل انعطاف در سیاست خـارجی، زمینـه­سـاز ارتقـاءِ روابـط دولـت­هـا و بـه تبـع آن، افـزایش تفـاهم میـان ملّـت­هـا و ایجـاد صـلح و ثبـات بین­المللی است. امروزه با ناکارآمدی راه­کارها­ی نظامی در حلِّ مناقشه­هـا و منازعـات جهـانی و برقراری امنیّت بین­المللی، نیاز بـه اسـتفاده از ایـن پدیـده بـه عنـوان راه حلّـی بنیـادین در میـان دولت­ها بیش از پیش، احساس می­شود. ورزش، می­توانـد نماینـدگان همـۀ کشـورهای جهـان را ورای تفاوت­های آشکار آنها در زبان، رنگ، نژاد، ایدئولوژی، فرهنگ و... در کنـار یکـدیگر، قرار داده و صحنه­های شورانگیز انسانی را بیافریند. سیاست­های توسعه­ای راهبردی که در ارتباط با فدراسیون­های ورزشـی، سـازمان­هـای دولتـی بـین المللـی و ملّی اسـت؛ بررسـی کـارکرد صـلح، توسـعه و ورزش، نیروهـای ایدئولوژیک را به نمایش می­گذارند که از این طریق به بحث­هـا و دسـتورالعمل­هـای سیاسی، شکل می­دهد. در این پژوهش از روش کتابخانه­ای، مبتنی بر فیش برداری از منابع مکتوب و اینترنتی، استفاده گردیده است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی تحلیل محتوا است که با استخراج مفاهیم مـرتبط بـا صـلح و ورزش بین­الملل، به دست آمد. در این جا این سوال مطرح می­شود که سازمان­های غیر دولتی بین­المللی با به­کارگیری دیپلماسی ورزشی، چه تأثیری در صلح جهانی و امنیّت بین­المللی داشته است به همین علّت در این پژوهش سعی می­شود تا با استفاده از روی­کرد نهادگرایی به این موضوع، پرداخته شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of International Nongovernmental Organizations on the Role of Sport in Making World Peace

نویسنده [English]

  • Hadi Sharafi
Ph.D. Student in International Relations, Islamic Azad University, Persian Gulf International Branch - Khorramshahr
چکیده [English]

The main assumption of peace has been the emergence of a string of international relations. One of the main reasons for theoretical and practical debates in the world has been the establishment of international relations for peace and war control. There have been many theories of international relations studies for peace and global security so far. One of the most important developments in this field was the introduction of new actors into the global arena, with the entry of international governmental organizations and their impact on the international arena, and the international non-governmental organizations also acknowledged a stronger role in the international arena. Has played a prominent role in international law. These organizations are moving toward the goals of international law, which is world peace and building a better world. Sport diplomacy, as an efficient and flexible tool in foreign policy, is the ground for enhancing government relations and, consequently, for greater understanding between nations and for international peace and stability. Today, with the inefficiency of military solutions to conflict and global conflicts and the establishment of international security, the need to use this phenomenon as a fundamental solution among governments is increasingly felt. Sport can bring together representatives of all countries of the world, in spite of their obvious differences in language, color, race, ideology, culture, and so on, creating exciting human scenes. Strategic development policies that deal with sport federations, international and national governmental organizations, reflect on the functioning of peace, development, and sport, ideological forces that shape political debate and discourse. In this study, a library-based method was used based on retrieval of written and internet resources. The present research is a qualitative content analysis method that was obtained by extracting relevant concepts related to international peace and sport. The question here is how international NGOs have used sport diplomacy in global peace and international security. Therefore, this study seeks to address this issue using an institutionalist approach.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  International NGOs
  • Sport
  • World Peace