هدف از تطبیق مجازات در احکام شریعت اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی رشته فقه وحقوق جزای اسلام دانشگاه مذاهب اسلامی واحد تهران

چکیده

دریک سخن به‌صورت کلّی­گفته، می­دانیم که هدف ومقصد از تطبیق مجازات در شریعت اسلام، همانا حفظ ارزش‌های عمومی انسان­ها می‌باشدو حفظ ارزش‌های عمومی یا دینی انسان­ها از جمله مقا­صدی­اند که درسر لوحه تمام ادیان آسما­نی، قرار دارندو هیچ دینی، نازل نشده است؛ مگر برای حفظ این ارزش‌ها از مقصد وحکمت تطبیق مجازات به واقعی دیده می‌شود که تطبیق احکام مربوط به مجازات، این اهداف را دنبال می‌نماید. آنچه را که فقها، دانشمندان وصاحب نظران در شریعت اسلامی به حیث ضروریات خمسه و یا ارزش‌های عمومی انسان­ها مطرح نموده­اند با روح وماهیّت جرایم حدود که از طرف شارع حکیم تعیین گردیده است؛ مطابقت دارند.
طرح مسأله: هدف از تطبیق مجازات در احکام شریعت اسلام در واقع حفظ اررش­های عمومی انسان­ها می­باشد  که خداوند متعال، چند مورد را به عنوان ملاک ومعیاری برای اررش­گذاری تعیین کرده که با یک فکری، مقاصدی نگرسته شود؛ به­خوبی پیداست که جرایم ومجازات شرعی، مطابق روح این ارزش­های انسانی، پایه­گذاری شده ویک نسبت­وتناسب خوبی را شارع در میان این ارزش­ها ومجازات، تعیین نموده است. هم­­چنان باید خاطر نشان نمود که ارزش­های عمومی انسان­ها به‌صورت کلّی، به پنج مورد، خلاصه نمی­شود؛ طوری­که فقهای معاصر برخی از مسائل دیگری مانند آبرو، حفظ امنیّت، آزادی و مسائل مربوط به حقوق بشری را از جملۀ این ضروریات، می­دانند و پرسش، اینجاست که برچه مبنایی، رابطۀ میان ارزش­ها وتطبیق مجازات را می­توان تشخیص نمود؟ ملاک ومعیاری وجود دارد تا بتوان ثابت نمود که رابطۀ همگون را خداوند متعال، میان تطبیق مجازات وحفظ ارزش­ها در نظرگرفته باشد؟
با توجّه به مسائل طرح شده، می‌توان ابراز نمود که مهم­ترین این ارزش­ها همانا حفظ دین، حفظ جان، حفظ نسل، حفظ عقل و حفظ مال می‌باشد که درحول محور این ارزش‌ها، مقاصد تطبیق مجازات را از دیدگاه شریعت اسلام، مورد بررسی قرار می­گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The purpose of applying punishment in the Islamic law

نویسنده [English]

  • Nasir Ahmad Taib
student of Islamic Jurisprudence and Law of Islamic University of Tehran
چکیده [English]

 In a word, it is generally said that the purpose of applying the punishment in the law is to preserve the universal values of their offspring. And the preservation of public or religious values, including religion, which is on the table of all the religions of the Americas, and no religion has been revealed except to preserve these values from the purpose and the wisdom of the matching rule that is clearly observed. The punishment rules follow these goals. What the jurists, scholars, and scholars of Islamic law have stated as the necessities of khamsah or their universal values are in keeping with the spirit and nature of the offenses established by the wise ruler.
Issue: The purpose of applying the punishments in Islamic Sharia law is to preserve the universal human standards, which Allah Almighty has set as a criterion and criteria for arson that are not intended with a clear mind that the crimes and sanctions of the soul are in accordance with the spirit. These established human values have established a good proportion and proportion between these values and permits. It should also be noted that their general values are not generally summarized in five cases, such that contemporary jurisprudence on some of our other issues does not consider honor, the maintenance of security, liberty, and human rights issues as such. The question is, how can one identify the basis of the relationship between values and the implementation of punishment? Is there a criterion to prove that God Almighty has a homogeneous relationship between the application of punishment and the preservation of values?
Considering the issues raised, it can be argued that the most important of these values are the preservation of religion, the preservation of life, the preservation of generations, the preservation of reason, and the preservation of property, while examining the purposes of the application of punishment from the point of view of Shariah Islam..
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • Reason
  • Self
  • Non-Mouse
  • Property and Allowance