هویّت های ملّی و مذهبی ایرانیان و موضوع صلح جهانی

دوره 1، شماره 4، مهر 1396، صفحه 7-25

احمد رمضانی؛ فریده امیرفرهنگی


ترویج صلح با آموزش رواداری در حقوق بین الملل

دوره 1، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 7-36

مهشید بشیری موسوی


حقوق حیوانات و صلح

دوره 1، شماره 4، مهر 1396، صفحه 27-50

سهیلا کوشا؛ الهه محمدی


نقش تعهّدات ایجابی دولت ها در استقرار صلح

دوره 1، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 37-47

محمدرضا حسین خان قندهاری


نقد و بررسی چالش‌های نظری «گفتمان حقوق بشر معاصر» با اندیشه‌ی اسلامی

دوره 1، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 49-84

محمدحنیف طاهری؛ حامد جلالی


تزاحم اصل برائت با اقدامات پیشگیرانه و رشد جوامع نظارتی

دوره 3، شماره 5، فروردین 1397، صفحه 55-75

قاسم نصر؛ مریم ابن تراب


فلسفه و جایگاه صلح در حقوق بشر

دوره 1، شماره 4، مهر 1396، صفحه 67-51

پیمان عباسیان؛ سمانه اسماعیلی


اصل برائت کیفری (فرض بی‌ گناهی) در نظام حقوقی ایران

دوره 1، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 85-104

قاسم نصر؛ مریم ابن تراب


روش و شیوه سازمان یونسکو در محافظت از صلح بین المللی

دوره 1، شماره 4، مهر 1396، صفحه 95-120

محسن افتخاری؛ معصومه وزیری هامّانه (یگانه)


مجازات جرائم سایبری در قانون ایران

دوره 3، شماره 5، فروردین 1397، صفحه 95-110

نسیم رحیق اغصان


حقوق بشر در نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی اسلامی

دوره 1، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 105-122

علی محسنی؛ سیاحت اسفندیاری


هدف از تطبیق مجازات در احکام شریعت اسلام

دوره 1، شماره 4، مهر 1396، صفحه 121-130

نصیر احمد تایب


بررسی اقدامات صلح آمیز پیامبر اکرم(ص) در غزوات

دوره 1، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 123-144

جواد حیدر هاشمی


حمایت از حقوق اقلیّتها در راستای حفظ صلح

دوره 1، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 145-151

شادی اسکندری