کلیدواژه‌ها = یونسکو
روش و شیوه سازمان یونسکو در محافظت از صلح بین المللی

دوره 1، شماره 4، مهر 1396، صفحه 95-120

محسن افتخاری؛ معصومه وزیری هامّانه (یگانه)