نویسنده = سیاحت اسفندیاری
حقوق بشر در نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی اسلامی

دوره 1، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 105-122

علی محسنی؛ سیاحت اسفندیاری